ReadyPlanet.com
dot
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletเข็มกลัดที่ระลึก ปศ. (ประชาธิปกศักดิเดชน์ รัชกาลที่๗)
bulletเข็มพระราชทาน ป.ป.ร. (รัชกาลที่๗)
bulletแหนบติดไทเจ้าฟ้าภาณุรังษี เนื่องในเชฐสมายุ พ.ศ.๒๔๕๙ มีอายุเสมอพี่ (ร.๕) ๕๗พรรษา
bulletแหนบและเข็มกลัดที่ระลึก ร.พ.(สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรนี พระบรมราชินีในรัชกาลที่๗)
bulletเข็มกลัดที่ระลึก รัชกาลที่๖
bulletแหนบอุปชาติ รัชกาลที่๗
bulletเหรียญเงินพระแก้วมรกต ๑๕๐ปีกรุงเทพฯ พ.ศ.๒๔๗๕ บล๊อกเพาะช่างและบล๊อกสุวรรณประดิษฐ์ - ฮั่งเตียนเซ้ง
bulletเข็มสหชาติ รัชกาลที่๗
bulletเหรียญการพระราชพิธี มหามงคลกาลโสกันต์ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ (ต่อมาเป็นรัชกาลที่ ๖) เมื่อ ร.ศ.๑๑๑
bulletเหรียญจักรพรรดิมาลา รัชกาลที่ ๕ ร.ศ.๑๑๒
bulletกระดุมเงินลงยาฉลองวันรัฐธรรมนูญ ๒๔ มิถุนายน
bulletเข็มสมาชิกสมาคมบำรุงเสือป่าแห่งกรุงสยาม กองเสนาหลวงรักษาพระองค์ ในรัชกาลที่ ๖
bulletกระดุมหน้าเสือป่า
bulletเหรียญเบนเฮอร์ พ.ศ.๒๔๖๓
bullet เหรียญงานพระเมรุ กรมหลวงชุมพร พ.ศ.๒๔๖๖
bullet เหรียญที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี (พระบรมราชินี ใน รัชกาลที่ ๖)
bulletเหรียญชัย (เหรียญนารายณ์บันฦาชัย) พ.ศ.๒๔๖๑
bulletเหรียญการประชุมกองเสือป่า ร.ศ.๑๓๐
bulletเหรียญทองช้างเผือก ในรัชกาลที่ ๕ พ.ศ.๒๔๔๕
bulletเหรียญที่ระลึกการเดินทางไกล ลูกเสือสยาม พ.ศ.๒๔๗๖
bulletเข็มพระชนมายุสมมงคล พ.ศ.๒๔๕๒
bulletเหรียญศานติมาลา พ.ศ.๒๔๘๙ (เหรียญย่อ)
bulletเหรียญที่ระลึกงานพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ามาลินีนพดารา สิรินิภาพรรณวดี ประสูติ ๓๑ ก.ค. ๒๔๒๘ สิ้นพระชนม์ ๒๖ ธ.ค. ๒๔๖๗" กรมขุนศรีสัชนาลัยสุรกัญญา " ร.๕+ พระอัครชายาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลิภิรมย์ ฯ
bulletเหรียญหน้าเสือป่า
bulletเหรียญที่ระลึกแข่งขันกีฬาแหลมทอง พ.ศ.๒๕๐๒
bulletเข็มพระราชทานงานบรมราชาภิเศก รัชกาลที่ ๖ ร.ศ.๑๓๐
bulletเหรียญที่ระลึกราษฎรได้รับรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๔๗๕
bulletเหรียญราชนิยม รัชกาลที่ ๖ พ.ศ.๒๔๕๕
bulletเข็มอักษรในการเสด็จพระราชดำเนิร ประพาสประเทศยุโรป ร.ศ.๑๑๖
bulletเหรียญงานพระราชสงครามทวีปยุโรป รัชกาลที่ ๖ พ.ศ.๒๔๖๑
bulletเหรียญที่ระลึกพิธีสยามรัฐพิพิธภัณฑ์ พ.ศ.๒๔๖๘
bulletเสมาทองคำลงยา รัชกาลที่ ๖
bulletเสมาทองคำลงยา รัชกาลที่ ๖
bulletเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี (พระบรมราชินี ใน รัชกาลที่ ๖)
bulletแหนบทองคำลงยา ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม
bulletที่ระลึก จอมพล ป. พิบูลสงคราม
bulletของที่ระลึก จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
bulletจอมพล ถนอม กิตติขจร
bulletเหรียญที่ระลึกงานพระเมรุพระศพ สมเด็จกรมพระยาเทววงศ์วโรปการ ฯ ณ ท้องสนามหลวง เมื่อ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๖๖
bullet.
bullet.
. article
 
เหรียญที่ระลึกพิธีเปิดอาคารหอประชุมกองทัพเรือ

 

 

ประวัติหอประชุมกองทัพเรือ
 
 
ตามที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเขตการค้าเสรีประจำภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิคหรือ APEC 2003 นั้น ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดย ฯพณฯ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตรนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ฯ ได้มีมติเห็นชอบให้ กองทัพเรือทำการปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างอาคารหอประชุมขนาดใหญ่ภายในพื้นที่กรมสารวัตรทหารเรือเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดการประชุมและต้อนรับแก่ผู้เข้าร่วมประชุม APEC 2003 รวมทั้งซ่อมปรับปรุงอาคารราชนาวิกสภาเดิม และต่อเติมอาคารราชนาวิกสภาเพิ่มอีก ๑หลัง เพื่อใช้เป็นสถานที่ชมการแสดงกระบวนพยุหยาตราชลมารค
 

             กองทัพเรือจึงได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารของกองทัพเรือเพื่อรองรับการจัดประชุม APEC 2003 ใช้ชื่อย่อว่า " คอป. "เพื่อดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารของกองทัพเรือเพื่อรองรับการจัดประชุม APEC 2003 โดยปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งกระทรวงกลาโหมได้อนุมัติให้กองทัพเรือทำสัญญาว่าจ้าง บริษัท ถิรสิทธิ์ จำกัดให้เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมกองทัพเรือ พร้อมงานภูมิปัตย์ในวงเงินก่อสร้างจำนวน ๓๐๕,๑๐๙,๐๐๐.-บาท
           ในการนี้กองทัพเรือได้มอบอำนาจให้ พลเรือโท พีรศักดิ์ วัชรมูลผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือ ฝ่ายยุทธบริการ (ในขณะนั้น)เป็นผู้แทนกองทัพเรือในการลงนาม ในสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมกองทัพเรือพร้อมงานภูมิสถาปัตย์กับบริษัท ถิรสิทธิ์ จำกัด เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕โดยเริ่มงานในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ซึ่งต่อมาอาคารหอประชุมแห่งนี้กองทัพเรือได้อนุมัติเรียกชื่อว่าอาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์หอประชุมกองทัพเรือ
 
             
          อาคารหอประชุมกองทัพเรือเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้นมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๔,๑๘๔ ตารางเมตร โดยมี นาวาเอก ระพี ศรีสุกรี และนาวาเอกหญิง เอมอร ประภาศิริ เป็นสถาปนิกออกแบบมุขศาลาไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดสวาท ศรีสถาปัตย์ และ นาวาเอก ระพี ศรีสุกรีเป็นสถาปนิกออกแบบตัวอาคารและผังบริเวณ นายเผ่า สุวรรณศักดิ์ศรีเป็นสถาปนิกออกแบบภูมิสถาปัตย์ นาวาตรี อดิเรก ฟุ้งลัดดา เป็น มัณฑนากร นาวาเอกพรชัย จ้อยจำรูญ เป็นวิศวกรโยธา และนายสมชัย เถาทอง เป็นปฏิมากร
 
 
แนวความคิดในการวางผังบริเวณอาคารคือการเปิดพื้นที่โล่งบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อส่งเสริมทัศนียภาพขององค์พระปรางค์วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารและสร้างความสง่างามแก่พื้นที่ตั้ง รวมทั้งตัวอาคารของหอประชุมกองทัพเรือเอง
          อาคารหอประชุมกองทัพเรือได้ออกแบบเพื่อวัตถุประสงค์หลักสองประการ คือ ใช้ในภารกิจหลักของกองทัพเรือ สำหรับการจัดประชุมรูปแบบต่าง ๆขณะเดียวกันที่สำคัญให้มีความพร้อมและความสมบูรณ์ครบถ้วนเพื่อรองรับการจัดงานเลี้ยง และรับรองผู้นำเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคในการประชุมเอเปค 2003
 
 
อาคารหอประชุม ประกอบด้วย

           ชั้นที่ ๑ มีพื้นที่ใช้สอย ๕,๖๑๖ ตารางเมตรประกอบด้วย ห้องอรุณอมรินทร์ ซึ่งเป็นห้องอาหาร/จัดเลี้ยงขนาดใหญ่โถงทางเข้าระเบียงทางเดินรอบอาคาร โถงอเนกประสงค์ ห้องครัว ห้องเก็บของห้องเจ้าหน้าที่ ห้องตัด ผมชาย/หญิง ห้องน้ำชาย/หญิง ห้องเครื่องระบบไฟฟ้าฉุกเฉินและระบบไฟฟ้าภายในอาคารลิฟท์ พร้อมบันไดกลางขึ้นห้องประชุม ชั้นที่ ๒
 

 

 

 
            ชั้นที่ ๒ มีพื้นที่ใช้สอย ๕,๒๕๖ ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องเจ้าพระยา ซึ่งเป็นห้องประชุม/จัดเลี้ยงขนาดใหญ่ พร้อมเวที พื้นที่เตรียมการโถงและระเบียงทางเดินรอบห้องจัดเลี้ยง ห้องรับรองวีไอพี จำนวน ๑ ห้อง และห้องรับรองจำนวน ๒ ห้อง ห้องน้ำชาย-หญิง พร้อมบันได ขึ้น- ลง เฉพาะห้องประชุม/จัดเลี้ยงจากมุขทางเข้าด้านล่าง ติดแม่น้ำเจ้าพระยา

 

 

         
 ชั้นที่ ๓ประกอบด้วย พื้นที่ใช้สอย ประมาณ๓,๓๑๒ ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้อง ชมชลธี ซึ่งเป็นห้องจัดเลี้ยงพร้อมเวทีห้องโพธิ์สามต้น และห้องวิชัยประสิทธิ์ ซึ่งเป็นห้องจัดประชุมสัมมนา ห้องเก็บของห้องเครื่องระบบปรับอากาศ ห้องเครื่องระบบไฟฟ้า และห้องน้ำชาย – หญิง
 
 
 
 
 อาคารราชนาวิกสภา
 
        อาคารราชนาอาคารราชนาวิกสภา ส่วนต่อเติม เป็นอาคารที่ก่อสร้างขึ้นใหม่โดยเชื่อมต่อกับอาคารราชนาวิกสภาหลังเดิม สำหรับแนวความคิดหลักในการออกแบบก่อสร้างนั้น พยายามที่จะยึดเอาลักษณะทางสถาปัตยกรรม รูปทรงหลังคาและสัดส่วนต่าง ๆ ตามแบบของอาคารเดิมซี่งชั้นล่างของอาคารใหม่จะใช้เป็นที่จอดรถและส่วนต้อนรับเพื่อนำเข้าสู่โถงบันไดที่ต่อเนื่องไปยังชั้นบนของอาคารซึ่งเป็นโถงรับรองซึ่งจากภายในห้องสามารถชมทัศนียภาพที่สวยงามของแม่น้ำเจ้าพระยาและพระบรมมหาราชวังได้อย่างชัดเจนและเมื่อซ่อมอาคารราชนาวิกสภา ทั้ง ๒ หลัง แล้วจะเป็นกลุ่มอาคารที่ดูต่อเนื่องกันอย่างลงตัว และกลมกลืนกับบริเวณโดยรอบซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของงานสถาปัตยกรรม ในเชิงอนุรักษ์รวมทั้งเสริมทัศนียภาพที่สวยงามให้แก่แม่น้ำเจ้าพระยา กองทัพเรือ ได้อนุมัติจ้างบริษัท ส.กรกวรรณ อุตสาหกรรม จำกัด ในการก่อสร้างอาคาร ราชนาวิกสภาส่วนต่อเติมโดยเริ่มดำเนินการใน วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ใช้งบประมาณจำนวนเงิน ๔๗,๐๗๖,๐๐๐.-บาทและแล้วเสร็จในวันที่ ๕ ตุลาคม
๒๕๔๖ ”]
 
 

        อาคารราชนาวิกสภา ได้สร้างขึ้นมานานกว่า ๘๕ ปี แล้วแม้ว่าตัวอาคารโดยรวมยังคงแข็งแรงและยังใช้งานได้ในปัจจุบันแต่มีข้อจำกัดในเรื่องการรับน้ำหนัก เนื่องจากเมื่อแรกสร้างนั้นไม่ได้ทำการลงเสาเข็ม ไว้จึงทำให้ฐานรากที่มีอยู่ไม่แข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดไว้ ดังนั้นจึงต้องทำการเสริมความแข็งแรงของฐานรากเดิมส่วนการปรับประโยชน์ใช้สอยภายในตัวอาคารนั้น จะกระทำเท่าที่จำเป็นโดยยังคงรูปลักษณ์ภายนอกอาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ รูปด้านหน้าอาคารและโครงสร้างส่วนที่เป็นกำแพงรับน้ำหนัก ตลอดจนเสาไม้ และบันไดเดิมไว้ให้มากที่สุดเนื่องด้วยคุณค่าทางสุนทรีภาพของอาคารนี้อยู่ที่ความงดงามขององค์ประกอบทางศิลปะสถาปัตยกรรมและสัดส่วนที่ลงตัวของอาคารกองทัพเรือ ได้อนุมัติให้จ้าง บริษัท สยามกรกิจ จำกัดให้ดำเนินการซ่อมปรับปรุงอาคารราชนาวิกสภา โดยเริ่มดำเนินการในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม๒๕๔๕ ใช้งบประมาณจำนวนเงิน ๕๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท และแล้วเสร็จในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๕

 .............................................

 

 

 

 

 
 เหรียญที่ระลึกพิธีเปิดอาคารหอประชุมกองทัพเรือ
Copyright © 2010 All Rights Reserved.